Välkommen till Stimek AB

Stimek AB är ett underhållsföretag som specialiserat sig på montage-, reparations-, underhålls- och servicearbeten samt på reservdelstillverkning till tung och medeltung industri.

Unsplashed background img 1
Unsplashed background img 1

Miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls. Vi beaktar alltid miljön vid val av material, produktionsteknik, avfallshantering och leveransalternativ.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är framtagen för att säkerställa att vi levererar den höga kvalitet våra kunder förväntar sig. Till vår hjälp har vi ett kvalitetsledningssystem som är upprättat efter kraven i ISO 9001:2000. Kvalitetsledningssytemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering och interna kvalitetsrevisioner

Artbetsmiljöpolicy

Genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete förebygger vi skador och ohälsa, samt ständigt förbättrar vår arbetsmiljö. En viktig del av arbetet är den kontinuerliga kompetensutveckling som anställda hos oss genomgår, allt för att inte utsätta sina arbetskamrater och sig själv för ohälsa och fara.

GDPR policy

Stimek AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka personuppgifter vi samlar in och varför. Vi har register över vilka datasystem där personuppgifter förekommer och kan motivera varför dessa behövs och på vilken grund vi samlar uppgifter.

Vi samlar in de uppgifter som vi behöver för att utföra uppdraget som du beställt. I och med att du kontaktar oss anser vi att du gett oss ditt samtycke att spara den information som behövs för att genomföra uppdraget. Dina uppgifter kommer endast att användas för att utföra uppdraget som beställts. Vi kommer inte att lämna ut eller sälja information om våra kunder till utomstående. Informationen sparas så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet.

Som kund har du rätt att få ta del av den information vi lagrar. Du kan även kräva att eventuell felaktig information rättas.

    Aktuellt